Véleményezz és Nyerj!

A Tóba Trade Kft magyar székhelyű gazdasági társaság (1091 Budapest Üllö út 61; cégjegyzékszám: 01 09 334254), mint a www.perzsaszonyeg.com webáruház üzemeltetője és tulajdonosa (a továbbiakban: Perzsaszőnyeg vagy Szervező) nyereményjátékot (a továbbiakban: „Játék”) szervez természetes személy Facebook felhasználók számára (a továbbiakban: „Felhasználó vagy Résztvevő”).
A Játék 2019. 07. 10. 12:00-tól és 2019. 07. 21. 23:59-ig bezárólag tart (a továbbiakban: „Játékidő”).
A Játékban bármely a Facebook-on érvényes regisztrációval rendelkező, magyar lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személy részt vehet. A Játékban való részvétel ingyenes és önkéntes.
A Játék menete:
3.1. A Játékban részt vesz minden magyar lakó - vagy tartózkodási hellyel rendelkező, legkésőbb a
Játék kezdőnapján (azaz 2019.07.10. napján) 18. életévét betöltött, cselekvőképes magánszemély,
aki a Játékidő alatt a Perzsaszőnyeg Facebook oldalán (https://www.facebook.com/perzsaszonyeg/) eleget tesz a
Játékot hirdető posztban megadott feltételeknek.
3.2. A Szervező a Játékidő utolsó napját követő 5 (azaz öt) munkanapon belül az 3.1.pontban
meghatározott postban megjelölt feladatnak eleget tevő játékosok közül 2 Nyertest sorsol.
A Nyertes nyereménye 1 db (darab) a képen látható Puff (a
továbbiakban: Nyeremény).
3.3. A Szervező fenntartja a jogot a poszttal kapcsolatban érkező megjegyzések, kommentek moderálására,
illetve törlésére is. A Játékra az Perzsaszőnyeg Outlet Általános felhasználási feltételekben rögzített moderálási
alapelvek vonatkoznak. Szervező fenntartja a jogot, hogy az azokat megsértő résztvevőket kizárja a
Játékból. A résztvevő a kizárása miatt, a Szervezővel szemben semmilyen igényt nem jogosult támasztani,
illetve kárigényt érvényesíteni.
3.4. A Nyertest a Szervező/Szervező által megbízott személy a Facebook-on keresztül értesíti a sorsolást
követő 5 (azaz öt) munkanapon belül. Az értesítést a Szervező/ Szervező által megbízott személy a
sorsolást követően egyszer teszi meg és válaszra 2 (azaz kettő) munkanapot tart fenn. A Nyertes
elérhetetlensége esetén az azonosítást a Szervező sikertelennek minősítheti. Amennyiben a jelen
Játékszabályzatnak megfelelően (i) a Nyertes kiértesítése, azonosítása vagy esetlegesen
személyazonosítása sikertelen, vagy (ii) a Nyereményt a Nyertes nem veszi át, vagy annak átvételét
visszautasítja, vagy (iii) a Nyertes nem felel meg a jelen Játékszabályzatban foglaltaknak, és ez a sorsolást
követően megállapításra kerül, úgy a Szervező a Nyertest jogosult kizárni és pótnyertest sorsolni. A Nyertes
a kizárása miatt a Szervezővel szemben semmilyen igényt nem jogosult támasztani, illetve kárigényt
érvényesíteni.
3.5.A Nyereményt a Szervező/ a Szervező által megbízott személy a Nyertes sikeres azonosítását követően
küldi meg. 
3. 6.A sorsolás alkalmával a Szervező 2 (azaz tíz) nyertest sorsol a https://randomwinners.com/
szolgáltatásán keresztül. A Nyertes esetleges jelen Szabályzat 3.4. pontja szerinti kizárása
esetén a Szervező pótnyertest sorsol.
3. 7.A Nyeremény annak átvételét megelőzően készpénzre nem váltható és nem cserélhető ki másik
nyereménytárgyra
4. A Résztvevő elfogadja, hogy a Játék során kizárólag a Szervező és az általa használt
https://randomwinners.com/zárt számítógépes rendszer nyilvántartása az irányadó. A sorsolást a Szervező
a https://randomwinners.com/ zárt informatikai rendszerének segítségével bonyolítja le, véletlen
generálásával; a zárt informatikai rendszer védett a külső beavatkozástól. A Résztvevő e feltételek ellen
kifogással nem él.
5. A Nyertes nyertességének tényét a Szervező az Tic Tac Outlet Facebook közösségi oldalán teszi közzé, ehhez a
Nyertes kifejezetten hozzájárul.
6. A Nyertes a Játékban való részvételével elfogadja, a Nyeremény átvételének további feltételeként a
Szervező/Szervező által megbízott személy esetlegesen további adatok/dokumentumok, különös
tekintettel az azonosításhoz elengedhetetlen okmányok megküldését (a e-mail címre), illetve
bemutatását igényelheti, vagy az átvételt/nyeremény igénybe vételét személyes közreműködéshez,
megjelenéshez kötheti. 
7.  A nyereménnyel kapcsolatos valamennyi járulékos adó- és egyéb közterhet a Szervező vagy a Nyereményt
biztosító vállalkozás viseli. 
8. A Nyereménnyel, vagy a Játék menetével kapcsolatosan az írott és elektronikus sajtóban vagy egyéb helyen
megjelent bármely hirdetés, vagy az perzsaszonyeg.com oldalon, illetve az Perzsaszőnyeg Outlet Facebook oldalon megjelenített
grafikai elem kizárólag illusztráció, a Játék tartalma – a jelen Szabályzatban meghatározott kereteken belül
- a hirdetésekben megjelenítettektől eltérhet.
9.  A nyereményre való jogosultság nem ruházható át. 
10.   A Játék ingyenességére tekintettel a Szervező nem felel a Résztvevő, vagy bármely harmadik személy által
elszenvedett károk tekintetében és kizár minden más egyéb, akár közvetlen, akár közvetett vagyoni és
/vagy nem vagyoni kártérítési igényt, sérelemdíjat. 
11.  A jelen Részvételi Feltételekben előírt követelményeinek és feltételeinek való megfelelését és ezen okból a
Játékból való kizárását Szervező saját hatáskörben bírálja el. 
12. A Játékban nem vehetnek részt az alábbi személyek:
(a) a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai és azok közeli hozzátartozói 3. rokonsági
fokig, a szlovák polgári törvénykönyvben meghatározottak alapján;
(b) a Szervező cégcsoportjába tartozó jogi személyek. 
13.  Személyes adatok kezelése: A Játékra az Perzsaszőnyeg Outlet Általános Felhasználási Feltételei és és az Adatkezelési Szabályzata vonatkozik. 
14.  A Résztvevő a Játékban való részvételével elismeri, hogy teljes körűen megismerte a jelen Szabályzatot és
azt feltétel nélkül elfogadja. Ha a Felhasználó a jelen Szabályzatot – annak bármely rendelkezése
tekintetében - nem fogadja el, vagy azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem vehet részt, illetve
abból kizárásra kerülhet. A Felhasználó/Ügyfél elfogadja, hogy a Perzsaszőnyeg oldalon a jelen Játékhoz
kapcsolódóan feltüntetett adatok és információk a Szervező zárt elektronikus rendszeréből származnak és
a zárt elektronikus rendszer által mértek, az Ügyfél Játékban való részvétellel elfogadja azok helyességét és
valósságát.
15.  A Játékkal kapcsolatban felvilágosítás, kérés, valamint panasz megtétele az perzsaszonyeg.com oldal ügyfélszolgálata
részére e-mail útján küldhető és küldendő.
16.  A Játékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható. A Szervező
a Facebook által tárolt adatokért, valamint a Facebook adatszolgáltatásért nem felel. A Játék a Facebook
használati feltételeinek megfelelően került kialakításra. A Játék során a Résztvevő kifejezetten hozzájárul
személyes adatainak Szervező általi kezeléséhez, valamint ahhoz, hogy az adatokat a Szervező a Játék
szervezésében közreműködők felé továbbítsa, a Szervező adatkezelési szabályzatának megfelelően. 
17.  A Résztvevő Játékban való részvételével elismeri, hogy teljes körűen megismerte a jelen Szabályzatot és azt
feltétel nélkül elfogadja. 
Webáruház készítés